Vi har blitt Vitec Autosystemer AS

Info om ekstra arbeidsgiveravgift

Regelen trådte i kraft 1. januar 2023. Det skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift når samlede avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger terskelbeløpet på 750 000 kroner fra en juridisk enhet. Avgiften utgjør 5 prosent av grunnlaget over beløpsgrensen i alle soner med unntak av Svalbard. Arbeidsgivers beregning- og rapporteringsplikt løper fra det tidspunkt beløpsgrensen er nådd.

Beregningskoden «ekstra arbeidsgiveravgift» legges automatisk ut i  A-Meldingen under hovedenhet. Der vises grunnlaget til beregningen.
Innføringen av den ekstra arbeidsgiveravgiften er omtalt nærmere hos Skatteetaten, punkt 4.8 og i Veiledningen

Hva gjør man i Infoeasy?